I. PILLÉR: Felfedező kutatások

Feladatok – kutatási projektek száma: 18

Résztvevő konzorciumi tagok száma: 6

Fel-adat sor-szá-ma Feladatért felelős konzorciumi tag Feladat megnevezése Feladat szakmai tartalma Vezető kutató Megítélt támogatás (MFt)
1 MTA KOKI A mediális talamusz magvak szerepe a pozitív és negatív érzelmi viselkedésben Összehangolt anatómiai, fiziológiai és viselkedéstani kísérletek végrehajtása a mediális talamusz és a hozzá kapcsolódó agyterületeken. A rágcsáló és humán talamusz összehasonlító elemzése Dr. Acsády László 100
2 MTA KOKI A gyulladás szerepe a cerebrális iszkémia során Azt vizsgálják, hogy milyen mechanizmusokon ke-resztül befolyásolja a gyulladás, ezen belül az egyik fő gyulladást okozó fehérje, az interleukin-1, a stroke során kialakuló agyi károsodást Dr. Dénes Ádám 60
3 MTA KOKI Neuronális plaszticitás és az energiaháztartás kapcsolata Az arcuato-paraventrikuláris pálya plaszticitásának energiaháztartás szabályozásában betöltött szerepének tanulmányozása Dr. Fekete Csaba 100
4 MTA KOKI Pajzsmirigyhormon-függő agyi folyamatok szabályozásának vizsgálata A pajzsmirigyhormonok az agy működésének kulcs-fontosságú tényezői. A cél olyan szabályozó mecha-nizmusok feltárása, amelyek pajzsmirigyhormon-függő idegrendszeri folyamatok hátterében állnak Dr. Gereben Balázs 100
5 MTA KOKI Szinaptikus hatások átmeneti megsokszorozódása Élettanilag előforduló aktivitás mintázatok követ-kezményeként az egyedi hippokampális idegsejtek szinaptikus hatása erőteljesen átrendeződik a munkamemória-folyamatok időablakában Dr. Szabadics János 57
6 MTA TTK Betegség-spcifikusiPS sejtek előállításának előkészítése neurológiai betegségek modellezéséhez A humán betegmintákból iPSsejtek létrehozása, azok idegi irányba történő differenciációja a korábban kidolgozott és optimalizált protokollok alapján, a kapott fenotípusok összehasonlítása. Dr. Homolya László 209
7 DE Kontúr-integráció neurális alapja a primer látókéregben A primer látókéreg vizuális kontúr integrációs folyamataiban részt vevő horizontális „long-range” neuronális összeköttetéseinek vizsgálata képalkotó-, elektrofiziológiai- és anatómiai módszerekkel Dr. Kisvárday Zoltán 77
8 DE Fájdalom feldolgozó gerincvelői neuronhálózatok fejlődése, molekuláris és celluláris szerveződése Meg határozzák a gerincvelői fájdalom feldolgozó és csillapító neuronális mechanizmusokban szere-pet játszó pre- és posztszinaptikus gátlás és endo-cannabinoid szignalizáció molekuláris apparátusát. Feltárják, a gerincvelő felületes hátsó szarvi serkentő és gátló neuronok fejlődését, és azt, hogy hogyan alakítják ki a fájdalom feldolgozó gerincvelői neuron hálózatokat Dr. Mészár Zoltán 178
9 DE Egy új, neuron specifikus arginin-metiltranszferáz, a PRMT8, molekuláris-, sejt-szintű és in vivo karakterizálása A projekt részeként létrehozunk PRMT8 ellenes antitestet és vizsgáljuk a PRMT8 előfordulását különböző agyterületeken. Karakterizáljuk a PRMT8-hiányos egerek idegrendszerét mind morfológiai, mind molekuláris szinten Dr. Nagy László, Dr. SImándi Zoltán 20
10 DE Az endokannabinoid szignalizáció összetett hatásainak vizsgálata egér nucleus pedunculopontinuson A PPN a retikuláris aktivációs rendszer kolinerg ága, ami az alvás-ébrenlét szabályozásában jelentős sze-repet játszik. Az itt érvényesülő endokannabinoid szignalizációt tervezik vizsgálni funkcionális és mor-fológiai módszerekkel, transzgén egértörzseken. Dr. Pál Balázs 18
11 PTE A binokuláris információ párhuzamos feldolgozása az emlős agyban Megvizsgáljuk, hogy a binokuláris látási funkciókban két párhuzamos funcionálisan elkülöníthető agyi feldolgozó rendszer miként vesz részt Dr. Buzás Péter, Dr. Jandó Gábor 100
12 PTE A nem-konvenciális szignalizációs rendszerek vizsgálata a retina fejlődése és öregedése során A PACAP, BDNF, FGF és targetjeik tanulmányozása a posztnatális retina fejlődésében és öregedésében. A PAC1R izoformák és a PACAP öregedésellenes hatásának vizsgálata. A connexinek és microRNS-vezérelt szabályozásuk. Dr. Gábriel Róbert 99
13 SZTE A neurovaszkuláris diszfunkció szerepe a hipoxiás/iszkémiás agykárosodásban Az újszülöttkori valamint az időskorban kialakuló hipoxiás/iszkémiás agykárosodás során kialakuló neurovaszkuláris diszfunkció komplex vizsgálata klinikai transzlációra alkalmas állatmodelleken. Dr. Domoki Ferenc 48
14 SZTE Lokalizációs mikroszkópia, idegtudományi alkalmazásokban Célunk, egy lokalizációs elven működő nagy térbeli feloldású fluoreszenciás mikroszkóp megépítése és fejlesztése az idegtudományban fontos, sűrűn festett, vastag minták (agyi metszetek stb.) három-dimenziós leképezéséhez Dr. Erdélyi Miklós 152
15 SZTE Alternatív látópályák vizsgálata az emlősagyban, különös tekin-tettel a törzsdúcok szerepére. Fő cél az emlősagyban levő felszálló tectofugalis vizuális pályarendszer és a hozzá szorosan kapcsoló-dó törzsdúcrendszer multiszenzoros és szenzomo-toros működéseinek elektrofiziológiai vizsgálata. Dr. Nagy Attila 56
16 SZTE Neuronális mielinizáció és nitrogén monoxid dinamika vizsgálata CARS (coherent anti-Stokes Raman scattering) mikroszkópiával Koherens anti-Stokes Raman mikroszkóp prototípus elkészítése, alkalmazása agyszelet preparátumon: fiziológiás és patológiás mielin struktúrák kvalitatív jellemzése, nitrogén monoxid detekciója, dinamika és hatás vizsgálat. Dr. Molnár Gábor 72
17 SZTE A neurális glükóztranszporter 3 szerepének vizsgálata figyelem-hiányos hiperaktivitás-zavarban transzgenikus egérmodellen A kutatás a neuronális glüköztranszporter 3 genomi variánsainak szerepét vizsgálja figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban, transzgenikus egérmodell kialakításával és fenotípusának meghatározásával. Dr. Álmos Péter 12
18 MTA TKI Humán agymintavétel, agyszövetbank folyamatos üzemeltetése A humán agy mikrodisszekciós programját kibővítjük: biztosítani kívánunk megfelelő számú agymintát intézményi, hazai és nemzetközi kutatási programok számára. Dr. Dobolyiné

Renner Éva

50

II. PILLÉR: Klinikai idegtudományi kutatások

Feladatok – kutatási projektek száma: 20

Eszközbeszerzés: 1 (II/20)

Résztvevő konzorciumi tagok száma: 6

Feladat sorszáma Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése Feladat szakmai tartalma Vezető kutató Megítélt támogatás

(MFt)

1 MTA TTK A látókérgi intrinzik funkcionális konnektivitás, a figyelem és öregedés vizsgálata fMRI módszerekkel A figyelmi szelekció és munkamemória agyi hátterét képező neurális hálózaton belüli intrinzik funkcionális konnektivitás jellemzése és öregedés során bekövetkező változásának feltárása Dr. Vidnyánszky Zoltán 376
2 DE Kognitív funkciók az antidepresszívummal és transzkraniális mágneses stimulációval kezelt depressziós betegeknél A kognitív diszfunkciók változásának nyomon követése depressziós betegek akut fázisa és a remisszió között, valamint az antidepresszívum és a TMS kezelés kognitív funkciókra gyakorolt hatásának kiértékelése Dr. Berecz Roland 54
3 DE Agyi konnektom térképezése in vivo neuroimaging módszerekkel egészséges és patológiás állapotokban Az agy kapcsolatrendszerének (strukturális konnektom) és aktivitási mintázatának (funkcionális konnektom) standardizált DTI és fMRI vizsgálata és a hálózatok jellemzése gráfelemzés alkalmazásával. Dr. Berényi Ervin 81
4 DE A neurovascularis kapcsolat vizsgálata tactilis stimuláció kiváltotta vizuális kérgi aktiváció során (Braille irás olvasása) vak és látó személyekben Vakokban és látókban Braille írás olvasása során tanulmányozzák a látókéreg aktivációját és a kö-vetkezményes áramlásváltozást a látókérget ellátó arteriában. Cél a látókéreg szerepének vizsgálata. Dr. Oláh László 45
5 DE A préemptiv analgézia tanulmányozása experimentális és klinikai körülmények között Célkitűzés annak megállapítása, hogy a beavatkozás előtti egyszeres dózisú diclofenac csökkenti-e a beavatkozást követő fájdalomérzetet experimentális körülmények között és craniotomiákat követően Dr. Fülesdi Béla 45
6 DE Korai atherosclerosis obstruktív alvási apnoe-ban Az agyi arteriolák szintjén obstruktív alvási apnoe-ban a csökkent cerebrovascularis rezervkapacitás-CPAP hatást vizsgáljuk, míg a carotisok szintjén az éjszakai hypoxiás stressz-IMT-adipocytokinek összefüggését Dr. Magyar Mária 37
7 DE Korszerű agybank létrehozása a hazai idegtudományi kutatások elősegítésére; neurodegeneratív, traumás és cerebrovaszkuláris betegségek vizsgálata neuropathológiai módszerekkel A ‘BrainNet Europe’ és a brit szövetbankolási módszerek hazai bevezetése, elterjesztése. Agy és gerincvelő részletes neuropathológiai feldolgozása, diagnosztikája; Neuropatholgiai referenciacentrum kialakítása Dr. Hortobágyi Tibor 137
8 PTE Traumás koponya-agysérülések: Enyhétől a súlyosig-állatkísérletes modellektől a kórházi ágyig Különböző súlyosságú koponyasérülések vizsgálata állatkísérletes modelljeinkben és a kapott eredmények összevetése koponyasérült betegek klinikai paramétereivel. Dr. Büki András 52
9 PTE Klinikai agy térképezés A nyelv alapjait képező agyi hálózat, autonóm központok és a jutalmazó rendszer feltérképezése Dr. Janszky József 240
10 PTE Mély agyi stimuláció: Egy új lehetőség a humán agy működésének megértéséhez Mély agyi stimuláció hatásmechanizmusának vizsgálata intraoperatív elektrofiziológiai és in vivo funkcionális képalkotás segítségével. A mozgászavarok (Parkinson-kór, disztónia és tremor) kezelésére alkalmazott neurostimulációs kezelési módszerek hatékonyságának és biztonságosságának növelése Dr. Kovács N.

Dr. Balás István

36
11 PTE Az ectopiás neuronok azonosítása és szerepének vizsgálata temporális lebeny epilepsziában Ectopiás neuronok azonosítása temporális lebeny epilepsziás betegek agykérgében, és e neuronok epilepsziás hálózatban, és az epilepszia fenntartásában betöltött szerepének vizsgálata Dr. Ábrahám Hajnalka 44
12 PTE A szociális kogníció idegfejlődési háttere A vizsgálat célja a szociális kogníció zavarainak és a minor fizikális anomáliák gyakoriságának meghatározása és képalkotó eljárásokkal idegrendszeri abnormalitások feltárása szkizofrén betegek hozzátartozói esetében Dr. Tényi Tamás 28
13 SE Bioelektromos képalkotás és agyi funkcionális konnektivitás vizsgálata Nagydenzitású, 256-csatornás EEG képalkotó rendszer kialakítása és tesztelése pszichiátriai megbetegedésekkel összefüggő neurobiológiai folyamatok pontos időbeli és térbeli jellemzésére Dr. Bitter István,

Dr. Czobor Pál

176
14 SE Új antidepresszáns gyógyszercélpontok azonosítás A NEWMOOD cohort további genotípizálása és GWAS, valamint egyéb kiegészítő vizsgálatok alap-ján a depresszió kialakulásában szerepet játszó új gének és gén x környezet interakciók azonosítása Dr. Bagdy György 128
15 SZTE Genetikai és funkcionális vizsgála-tok amyotrophiás laterális sclerozisban, a hosszú nem-kódoló RNS-ek szerepének vizsgálata az idegrendszerben és neurológiai betegségekben Cél: a FUS, SETX és a C9ORF72-es gének vizsgálata és az azonosított mutációk funkcionális jellemzése, valamint a PRINS és más hosszú, nem-kódoló RNS-ek polimorfizmusainak, és funkciójának vizsgálata. Dr. Széll Márta 40
16 SZTE Új diagnosztikus liquor markerek azonosítása és jellemzése Alzheimer-kórban és a betegség prodromális stádiumában A cél új diagnosztikus markerek keresése Alzheimer-kóros betegek, prodroma stádiumú betegek és kontroll személyek liquorának érzékeny proteomikai és lipidomikai módszerekkel történő összehasonlításával. Dr. Kálmán János 60
17 SZTE Epigenetikai faktorok és hosszú nem kódoló RNS-ek szerepének vizsgálata Parkinson-kórban Cél az epigenetikai faktorok, elsősorban a DNS metilációs és hiszton acetilációs mintázat feltér-képezése, és hosszú nem kódoló RNS-ek szerepé-nek vizsgálata Parkinson-kóros betegekben Dr. Vécsei László

Dr. Klivényi Péter

22
18 SZTE Új diagnosztikus és prognosztikus biomarkerek azonosítása sclerosis multiplexes betegek agy-gerincvelői folyadékából Igazolni kívánják, hogy az axonalis és neuronalis károsodás során az agy-gerincvelői folyadékba jutó fehérjék biomarkerként szolgálhatnak a súlyosság és a várható kórlefolyás megítélésében Dr. Klivényi Péter 22
19 SZTE A MERTK, TSP-1, BDNF, ACE és NOS3 polimorfizmus kapcsolata az időskori macula degenerációval és az Alzheimer-kórral. MERTK, TSP-1, BDNF, ACE, NOS3 polimorfizmus vizsgálata Alzheimer kóros és időskori macula de-generációban szenvedők klinikai mintáiban. Dr. Petrovszki Gorán 20
20 SZTE Központi idegrendszeri betegségek neurofiziológiai biomarkereinek kutatására laboratórium létesítése* A cél egyes neurológiai és pszichiátriai betegségek diagnosztikájában és követésében felhasználható biomarkerek azonosítására alkalmas laboratórium kialakítása és rendszerbe állítása. Dr. Kincses Zsigmond Tamás 105
21 OKITI Az epilepszia és az Alzheimer demencia kapcsolata Alzheimer betegek Holter- és video-EEG moni-torizálása annak megítélésére, hogy átmeneti magatartászavaruk hátterében epilepsziás működészavar állhat-e. Dr. Kamondi Anita 46

* Laboratórium felszerelése és rendszerbe állítása a pilléren belül, de nem kutatási projekt keretében!

III.PILLÉR: Gyógyszerfejlesztéshez kapcsolódó kutatások

Feladatok – kutatási projektek száma: 10

Résztvevő konzorciumi tagok száma: 6

Feladat sorszáma Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése Feladat szakmai tartalma Vezető kutató Megítélt támogatás

(MFt)

1 MTA KOKI Új gyógyszercélpontok mentális betegségekben Multitarget purinerg terápiák az autizmus és egyéb neuropszichiátriai kórképek kezelésére Dr. Sperlágh Beáta 116
2 MTA TTK CNS könyvtár-szintézis méretnövelés, diverzitás tervezés- és növelés A kidolgozott kémiára alapozottan a könyvtár vegyületeinek méretnövelése, a végtermékhez vezető reakció utak optimálása és a termékek teljes értékű jellemzése, in silico számításokkal történő diverziásnövelése és beépítése a könyvtár elemekbe. Dr. Keserű György 280
3 PTE Új farmakológiai stratégiák validá-lása a kognitív teljesítményt javító gyógyszerek transzlációs kutatásá-ban, kiemelten a glutamáterg és kolinerg neurotranszmisszióban ski-zofrénia és demencia modellekben A kognitív funkciók javítása a glutamáterg és kolinerg transzmisszió együttes befolyásolásával patkány és főemlős demencia ill. skizofrénia-modellekben: vizsgálatok a neurontól a magatartásig. Dr. Hernádi István 47
4 PTE A TRPA1 receptor, mint potenciális gyógyszer célpont az idegrendszer degeneratív és gyulladásos beteg-ségeiben és kognitív zavarokban A TRPA1 receptor szerepének felderítése neuro-degeneratív, és neuro-inflammációs mechaniz-musokban, különös tekintettel a központi ideg-rendszeri neuro-immun kölcsönhatásokra a glia- és idegsejtek között. Dr. Pintér Erika 106
5 PTE PACAP szerepe Parkinzon kórban A PACAP és receptorai szerepének tisztázása Parkinson kór in vitro és in vivo modellekben Dr. Reglődi Dóra 47
6 SE Integrált genomikai és biokémiai vizsgálatok neurodegenerativ be-tegségekben molekuláris alapjainak megismerésére és új terápiás targetek fejlesztésére Neurodegenerativ betegségekben (demencia és Parkinson kór) biokémiai és genomikai vizsgála-tok végzése, s az eredmények egybe-vetése a fenotípussal. A betegség molekuláris alapjainak kutatása és új terápiás targetek azonosítása. Dr. Ádám-Vizi Vera, Dr. Molnár Mária Judit 296
7 SZTE Új kísérleti modellek fejlesztése prokognitív vagy neuroprotektív hatású vegyületek tesztelésére MERTK, TSP-1, BDNF, ACE and NOS3 polymorphizmus vizsgálata Alzheimer kóros és időskori macula degenerációban szenvedő betegek mintáiban (klinikai esettkontrollált tanulmány). Dr. Fülöp Lívia 52
8 SZTE Központi idegrendszerre ható neuropeptid- és peptid alapú antidepresszáns ágensek complex vizsgálata. Vizsgálataink során a kísérleti állatok általános aktivitását testhőmérsékletét és szívfrekvenciáját mérjük, vizsgáljuk a neurotranszmitter kibocsá-tást, az anti-depresszáns hatást és a szorongást. Dr. Tóth Gábor

Dr. Szabó Gyula

94
9 SZTE Triptofán metabolitok és kinurénsav analógok kognitív hanyatlással járó idegrendszeri betegségekben A cél a triptofán metabolitok, különösen a kinu-rénsav neurodegeneratív és öregedési folyama-tokban betöltött szerepének vizsgálata és kinu-rénsav analógok fejlesztése, amelyek terápiás eszközként szolgálhatnak neurodegeneratív és kognitív hanyatlással járó betegségekben Dr. Zádori Dénes 44
10 RG Kognitív hanyatlással járó neurode-generatív betegségek oki és tüneti terápiájára szolgáló gyógyszerek kutatása: új lehetőségek a demencia kezelésére A gyógyszerjelöltek kiválasztása során in vitro, és in vivo farmakológiai szűrőrendszerekkel és nagy transzlációs értékű modelleken vizsgálják a megcélzott kognitív doménre kifejtett hatást. Dr. Lendvai Balázs 400

IV. PILLÉR: Bionikai és Infobionikai kutatások

Feladatok – kutatási projektek száma: 6

Eszközbeszerzés kutatási projekten kívül: 1 (IV./4)

Résztvevő konzorciumi tagok száma: 3

Fela-dat sor

szá-ma

Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése Feladat szakmai tartalma Vezető kutató Megítélt támogatás

(MFt)

1 MTA TTK MEMS érzékelők és beavatkozók vizsgálata agykutatási célokra. A szilícium alapú elektróda specifikációinak és terveinek elkészítése, az elektródok kivitelezése, az elkészült eszközök tesztelése, in vitro és in vivo körülmények között. Dr. Ulbert István 60
2/a PPKE Implantációs módszerek és rendszerintegráció Optimális implantációs módszerek kidolgozása, valamint elektronikai- és optikai rendszerek integrációja Dr. Ulbert István 81
2/b ASIC tervezés Feladatspecifikus integrált áramkör (ASIC) tervezés, valamint analitikai- és kontroll szoftver tervezése Dr. Iván Kristóf 99
3 PPKE Elektródarendszerek integrációja Szilícium- és polimer alapú elektródarendszerek integrációja Dr. Ulbert István 19
4 PPKE Nagy értékű eszköz beszerzése* “In vitro” és „in vivo” 3D két foton mikroszkóp és két foton mikroszkóp lézer beszerzése Dr. Iván Kristóf 201
5 OKITI Aneurysmák áramlásmódosító kezelése Aneurysmák áramlási viszonyainak és kezelésük áramlási következményeinek gyors szimuláció-jára alkalmas számítógépes rendszer fejlesztése, áramlásmódosító eszközök mechanikai tulajdonságainak optimalizálása Dr. Szikora István 116
6 OKITI Mikroelektronikai szenzorok, és aktivátorok fejlesztése neurobiologiai felhasználáshoz Neurobiológiai kutatásban használható új típusú mikroelektronikai eszközök fejlesztése biológiai jelek érzékelése, és a neuronhálózatok működé-sének befolyásolása céljából Dr. Ulbert István 31
7 OKITI Epilepszia sebészetben alkalmazható biomarkerek és a „closed loop” neurostimuláció: komplex, integrált elektro-fiziológiai és képalkotó vizsgálat Komplex elektrofiziológiai és képalkotó kutatás, célja az epilepsziás rohamokért felelős agy-területre jellemző biológiai jelek, “biomarkerek”, azonosítása, és minél pontosabb ábrázolása, hatékonyabb epilepsziasebészeti, és agyi ingerlési metódusok kidolgozása érdekében. Dr. Fabó Dániel 190

* Képalkotó eszköz beszerzése és rendszerbe állítása a pilléren belül, de nem kutatási projekt keretében!

V. PILLÉR: Társadalmi kihívások

Feladatok – kutatási projektek száma: 4

Résztvevő konzorciumi tagok száma: 3

Fela-dat sor

szá-ma

Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése Feladat szakmai tartalma Vezető kutató Megítélt támogatás

(MFt)

1 MTA KOKI Az agyi megbetegedések társadalmi és egyéni terheinek vizsgálata A neurológiai megbetegedésekre vonatkozó adatbázisok egészség-gazdaságtani kutatása, néhány kórkép esetében az innovatív terápiák alkalmazásának multidiszciplináris vizsgálata betegek bevonásával Dr. Oberfrank Ferenc 67
2 DE Vérzéses stroke surveillance rendszer kialakítása Egy Országos vérzéses Stroke Surveillance rendszer kialakítása, ami lehetővé teszi az adatok gyűjtését, elemzését és disszeminálását a Nemzeti Vérzéses Stroke Atlasz formájában Dr. Zsuga Judit 57
3 DE Agydaganatok molekuláris epidemiológiai vizsgálata Az agydaganatos betegek kezelésének effektivitása csak tumorspecifikus, egyénre szabott onkoterápiával javítható. Célunk az ehhez szükséges epidemiológiai adatgyűjtés, molekuláris kutatás és ezek eredményeinek együttes elemzése Dr. Klekner Ákos 50
4 OKITI Komplex klinikai, szociológiai és egészség-gazdaságtani kutatás a magyarországi epilepszia műtöttek és neuromodulációs terápiában részesültek körében Neuromodulációs terápiában, és epilepszia műtétben részesülők komplex klinikai, szociológiai egészség-gazdaságtani felmérése, családra, betegre háruló teher, társadalmi (re)integráció lehetőségei és akadályai Dr. Erőss Loránd 17

Pillérre nem bontott eszköz beszerzés az ’A’ Alprogram keretében

Feladat sorszáma Feladatért

felelős konzorciumi tag

Feladat megnevezése Megítélt támogatás

(MFt)

1 SE Nagy értékű eszköz beszerzés 276
2 OKITI Nagy értékű eszköz beszerzés 200